דלפי ביקורתי
 
חיים צינס
דלפי ביקורתי היא שיטה מדעית לניהול ביקורתי של דיונים בשאלות חברתיות, ניהוליות, אידיאולוגיות ופילוסופיות בכל תחומי החיים.

דלפי ביקורתי היא שיטת מחקר מובנית (structured), המבוססת על סדרה עוקבת של דיונים בין מומחים, המייצגים את כל ההיבטים הרלבנטיים של הבעיה הנחקרת (להלן: פנל מומחים). הדיונים הם מתווכים ומונחים ע"י החוקר. במחקרי דלפי ביקורתי יש, בד"כ, שלושה סבבים של שאלונים. ואם צריך, מתקיים גם סבב רביעי. השאלון הראשון נשלח אל פנל המומחים ע"י החוקר. כל אחד מהמשתתפים עונה על השאלון באופן עצמאי, ומבלי לתאם את עמדותיו עם המשתתפים האחרים, בתוך פרק זמן קצוב, ושולח את תשובותיו לחוקר. החוקר מנתח את התשובות ועל בסיסן מרכיב את השאלון השני. בשאלון השני מתבקש כל משתתף לשקול מחדש את עמדותיו לאור עמדות המשתתפים האחרים. עמדות המשתתפים בשאלון מצוטטות באופן אנונימי. האנונימיות נועדה להבטיח שהדיון יתקיים לגופו של עניין ולא לגופו של אדם (זהות הדובר). המשתתפים עונים על השאלון השני, שולחים את תשובותיהם לחוקר, שמנסח את השאלון השלישי. השאלון השלישי נועד ללבן סוגיות בלתי פתורות ולסכם את הדיון.

מחקר איכותני. דלפי ביקורתי היא שיטת מחקר איכותני (qualitative), כלומר, יש חשיבות לעמדות ולטיעונים הענייניים עצמם. להבדיל משיטת דלפי (Delphi) המקורית, שבה החלטות מתקבלות ע"י הצבעה, בשיטת דלפי ביקורתי אין משמעות למספר המשתתפים, המייצגים כל עמדה, משום שהפנל לא מייצג באופן סטטיסטי את הקבוצות הרלבנטיות באוכלוסיה. הייצוג בפנל הוא ענייני ולא סטטיסטי. מטרת הדיונים היא לנסח עמדה מוסכמת בכל אחת מהשאלות הנדונות, או, לחילופין, לחדד את חילוקי הדעות העקרוניים בין המשתתפים.

אנונימיות. במהלך הדיון מצוטטים דברי המשתתפים באופן אנונימי. האנונימיות נועדה, כאמור, להבטיח שהדיון יהיה ענייני. עם זאת, בתום הדיון נחשפים שמות המצוטטים. חשיפת שמות המצוטטים בדו"ח הסופי של המחקר נועדה לתת קרדיט ראוי לחברי הפנל, ובד בבד להבטיח שהדיון יהיה רציני, וחברי הפנל ישקלו את תשובותיהם בכובד ראש. 
 
פנל מומחים. דלפי ביקורתי היא שיטה מדעית לניהול דיונים בין מומחים. 'מומחה', לצורך העניין, הוא כל אדם שמכיר לעומק ומייצג היבט רלבנטי של הבעיה הנחקרת. פנל המומחים מורכב, בד"כ, מעשרות משתתפים. בחירת חברי הפנל. במחקרי דלפי ביקורתי הרכב הפנל הוא קריטי להצלחת המחקר. ולכן, הקריטריונים לבחירת חברי הפנל הם קפדניים. 

אחוזי השתתפות. בכל המחקרים שאני מבצע אני מקפיד על אחוזי תשובה (return rates) של 80% לפחות בשאלונים השני והשלישי. כלומר, מכל האנשים שענו על השאלון הראשון ומרכיבים את הפנל (100%) לפחות 80% עונים על השאלון השני, ולפחות 80% עונים על השאלון השלישי. אחוזי השתתפות אלה נחשבים גבוהים.

מחקרים קודמים. השיטה פותחה על-ידי ויושמה במספר מחקרים רב-תחומיים, רב-משתתפים ובינלאומיים, ובהם:
יהדות: מהות ותוכן, מפת ידע של מדעי המידע (אנגלית), שירותים חברתיים בסיסיים. 

בימים אלה אני מבצע מחקר דלפי ביקורתי גדול בברזיל, ביחד עם ד"ר פלסידה סנטוס. מטרת המחקר הוא לפתח מודל לתיכנון תוכניות לימודים אקדמיות לתואר ראשון בתחום מדעי המידע בברזיל (LIS Education). 

ינואר 2012
ץ
  כל הזכויות שמורות לד"ר חיים צינס, ירושלים 2012. חיים צינס, הגנה 26, ירושלים, 97852; טל. 02-5816705
  February 2013. Copyright Dr. Chaim Zins, Jerusalem, 2012. All rights reserved. 
Chaim Zins, Knowledge Mapping Research, 26 Hahaganah St. Jerusalem, 97852 tel: 972-2-5816705 chaim.zins@gmail.com