יהדות: מהות ותוכן - מהי יהדות

סקירת מבוא

השאלה "מהי יהדות?" נמצאת במוקד השיח היהודי עכשווי. חשיבות הדיון נובעת מההשלכות שיש להגדרת המושג "יהדות" על עיצוב הזהות היהודית של מדינת ישראל. אנו חיים בעידן שבו יש פערים מהותיים באופן שבו קבוצות מרכזיות בעם היהודי מגדירות את זהותן היהודית. מהדיון הציבורי עולות שמונה הגדרות, המייצגות שמונה מודלים שונים של יהדות:
[1] יהדות היא דת 'א-היסטורית' – הדת היהודית; דגש על המהות הנצחית והמוחלטת.
[2] יהדות היא דת 'היסטורית' – הדת היהודית; דגש על הרבגוניות שעוצבה במהלך הדורות.
[3] יהדות היא עם – העם היהודי.
[4] יהדות היא תרבות – התרבות של העם היהודי.
[5] יהדות היא עם ותרבות – (1) העם היהודי, ו-(2) התרבות של העם היהודי [הדת היא חלק מהתרבות].
[6] יהדות היא עם ודת – (1) העם היהודי, ו-(2) הדת היהודית ['היסטורית' או 'א-היסטורית'].
[7] יהדות היא תרבות ודת – (1) התרבות של העם היהודי, ו-(2) הדת היהודית ['היסטורית' או 'א-היסטורית'].
[8] יהדות היא עם, תרבות, דת – (1) העם היהודי, (2) התרבות של העם היהודי, ו-(3) הדת היהודית ['היסטורית' או 'א-היסטורית'].

[1] יהדות היא דת 'א-היסטורית'

המודל הראשון הוא 'מודל הדת הא-היסטורית'; לפיו, היהדות היא דת בעלת מהות נצחית ובלתי משתנית (א-היסטורית), החלה על כל תחומי החיים והקיום האנושי. היהדות מתממשת, אמנם, בתוך ההיסטוריה, אבל היא מבוססת על עקרונות נצחיים ומוחלטים; ובהם עקרון אחדות האל, עקרון הבחירה, עקרון ההשגחה.  
רבים רואים בשלושה עשר העיקריים של הרמב"ם את עקרונות היהדות. אחרים חולקים על מספרם ומהותם. 

תמונה זמנית 
דת 'א-היסטורית' 

[2] יהדות היא דת 'היסטורית'

לפי המודל השני, 'מודל הדת ההיסטורית', היהדות היא דת חיה ומתפתחת ('היסטורית'), החלה על כל תחומי החיים והקיום האנושי.
היהדות מבוססת, אמנם, על עקרונות אמוניים בסיסיים, אבל הם מתממשים ומקבלים משמעות רלבנטית בתוך מציאות משתנית.
המודל מדגיש את האופי ההתפתחותי של הדת היהודית במהלך ההיסטוריה הארוכה של העם היהודי,
וכפי שהיא באה לידי ביטוי בכל הקהילות היהודיות.
   תמונה זמנית
 דת 'היסטורית'

[3] יהדות היא העם היהודי

בהתאם למודל השלישי, 'מודל העם היהודי', היהדות היא כלל בני העם היהודי בכל קהילות ישראל לדורותיהם. 
 תמונה זמנית    
העם היהודי לדורותיו

[4] יהדות היא התרבות של העם היהודי

לפי המודל הרביעי, 'מודל התרבות היהודית', היהדות היא מכלול המורשת התרבותית של העם היהודי, בכל תחומי היצירה והפעילות, כפי שנוצרה במהלך הדורות. המודל מבוסס על המשמעות הרחבה של המושג "תרבות", ולפיה תרבות היא מכלול היצירה והפעילות האנושית, המבטאת את האופי המיוחד של עם, בכל התחומים הקשורים לגורלו, להבטחת קיומו, ולהגשמת יעדיו.
היא כוללת דת, פילוסופיה, אתיקה, אמנות, חינוך, סדרי שלטון ואורח חיים, ועוד... 
תמונה זמנית   
התרבות היהודית

[5] יהדות היא העם היהודי ותרבותו

המודל החמישי משלב בין העם היהודי והתרבות היהודית. בהתאם לו, היהדות היא כלל בני העם היהודי לדורותיו, והיא גם מכלול היצירה והפעילות האנושית, המבטאת את אופיו המיוחד, בכל התחומים הקשורים לגורלו, להבטחת קיומו, ולהגשמת יעדיו.
שתי המשמעויות (העם היהודי והתרבות היהודית) הן תלויות הקשר, והן גם משקפות שני פנים משלימים של היהדות.

 תמונה זמנית    
העם היהודי לדורותיו
או   
תמונה זמנית   
התרבות היהודית

[6] יהדות היא העם היהודי ודתו

המודל השישי משלב בין העם היהודי והדת היהודית, על שתי תצורותיה, היסטורית וא-היסטורית. בהתאם לו, היהדות היא כלל העם היהודי לדורותיו, והיא גם הדת היהודית. שלוש המשמעויות (העם היהודי, דת 'א-היסטורית' ודת 'היסטורית') הן תלויות הקשר.
תמונה זמנית    
העם היהודי לדורותיו
או
תמונה זמנית  או  תמונה זמנית
דת 'א-היסטורית'                                          דת 'היסטורית

[7] יהדות היא תרבות ודת

המודל השביעי משלב בין התרבות והדת, על שתי תצורותיה, 'היסטורית' ו'א-היסטורית'. במשמעות רחבה, "יהדות" היא מכלול היצירה והפעילות האנושית, המבטאת את האופי המיוחד של העם היהודי, בכל התחומים הקשורים לגורלו, להבטחת קיומו, ולהגשמת יעדיו. במשמעות צרה "יהדות" היא דת, המושתתת על עקרונות נצחיים ובלתי משתנים, או, לחלופין, "יהדות" היא דת חיה ומתפתחת.
שלוש המשמעויות (התרבות היהודית, דת 'א-היסטורית', דת 'היסטורית') הן תלויות הקשר.
תמונה זמנית   
התרבות היהודית
או
תמונה זמנית  או  תמונה זמנית
דת 'א-היסטורית'                                          דת 'היסטורית

[8] יהדות היא עם, תרבות, דת

המודל השמיני הוא כוללני.  ומשלב את כל ארבעת המודלים הבסיסיים. היהדות היא עם, תרבות, דת -היסטורית', או דת 'היסטורית'.
המודל משקף גישה פלורליסטית, לפיה כל אחד מארבעת המודלים הבסיסיים מספיק כשלעצמו להגדרת המושג "יהדות". 
    תמונה זמנית
העם היהודי לדורותיו
או
   תמונה זמנית
התרבות היהודית
או

תמונה זמנית  או תמונה זמנית 
דת 'א-היסטורית'                                          דת 'היסטורית

המודל הנבחר

שמונה מודלים של יהדות:
[1] דת 'א-היסטורית', [2] דת 'היסטורית', [3] עם, [4] תרבות, [5] עם ותרבות, [6] עם ודת, [7] תרבות ודת, [8] עם, תרבות, דת.
  
בערבו של יום, בחירה במודל האחד, המייצג את עמדתך, כרוכה בהכרעות ערכיות-אידיאולוגיות.

התפיסה שאחד מארבעת המודלים הראשונים הוא מכונן בלעדי של היהדות, תמקד, בהתאמה, את הבחירה במודל [1], [2], [3], או [4].
גישה המשלבת בין בסיסים שונים תוביל, בהתאמה, לבחירה במודל [5], [6], [7], או [8].
גישה 'תרבותית (גישה הכוללת את מודל [4])' תתמקד במודלים [5], [7], ו-[8].
גישה 'לאומית (הכוללת את מודל [3])' תצמצם את הבחירה למודלים [5] ו-[8].
שני המודלים [5] ו-[8] הם פלורליסטיים.
מודל [8] מייצג גישה פלורליסטית, המכירה גם בלגיטימיות של עמדות לא-סובלניות.
ואילו מודל [5] מייצג יהדות פלורליסטית; יהדות הכוללת את ריבוי הפנים של התרבות היהודית.
מודל [5] מייצג יהדות פלורליסטית, שאינה סובלנית לעמדות לא-סובלניות. וזהו גם המודל הנבחר שלי (ח.צ.).


מהו המודל הנבחר שלך?

תשרי תשס"ח - ספטמבר 2007
כל הזכויות שמורות לד"ר חיים צינס, ירושלים 2006.
חיים צינס, הגנה 26, ירושלים, 97852; טל. 02-5816705  
chaim.zins@gmail.com
 Copyright 
Dr. Chaim Zins, Jerusalem, 2006. All rights reserved
Chaim Zins, Knowledge Mapping Research, 26 Hahaganah St. Jerusalem, 97852 Israel.  Tel/Fax: 972-2-5816705