יהדות: מהות ותוכן - מיהו יהודי

סקירת מבוא

סוגיית "מיהו יהודי" היא אחת מהסוגיות המרכזיות והטעונות ביותר בשיח היהודי עכשווי. חשיבות הדיון נובעת מההשלכות שיש להגדרת המושג "יהודי" על עיצוב התודעה היהודית העצמית של כל יהודי, ומההשלכות על עיצוב זהותה היהודית של מדינת ישראל. לצד ההשלכות החברתיות-תרבותיות יש לסוגייה גם היבטים משפטיים-אזרחיים מרחיקי לכת, הקשורים לחוק האזרחות ולחוק השבות. מהדיון הציבורי עולות עשר הגדרות, המייצגות עשרה מודלים שונים להגדרת מיהו יהודי:
[1] מודל הלכתי-אורתודוקסי - אם יהודיה או גיור כהלכה (גיור אורתודוקסי) + אין לו דת אחרת.
[2] מודל ההורה היהודי - אם יהודיה או אב יהודי או גיור כהלכה (גיור אורתודוקסי) + אין לו דת אחרת.
[3] מודל הגיור - אם יהודיה או גיור אורתודוקסי או גיור לא-אורתודוקסי + אין לו דת אחרת.
[4] מודל דתי לא-אורתודוקסי - אם יהודיה או אב יהודי או גיור אורתודוקסי או גיור לא-אורתודוקסי + אין לו דת אחרת.
[5] מודל הומניסטי - תודעה יהודית + אין לו דת אחרת.
[6] מודל אורתודוקסי-תודעתיאם יהודיה או גיור כהלכה (גיור אורתודוקסי) + תודעה יהודית + אין לו דת אחרת.
[7] מודל דתי תודעתי - אם יהודיה או אב יהודי או גיור אורתודוקסי או גיור לא-אורתודוקסי + תודעה יהודית + אין לו דת אחרת.
[8] מודל משלים I: הלכתי-אורתודוקסי והומניסטי - אם יהודיה או גיור אורתודוקסי או תודעה יהודית + אין לו דת אחרת. 
[9] מודל משלים II: דתי וישראלי-הומניסטי - אם יהודיה או אב יהודי או גיור אורתודוקסי או גיור לא-אורתודוקסי או תודעה יהודית- ישראלית + אין לו דת אחרת.
[10] מודל כוללניאם יהודיה או אב יהודי או גיור אורתודוקסי או גיור לא-אורתודוקסי או תודעה יהודית + אין לו דת אחרת.
ראה תרשים השוואתי:  10 מודלים של מיהו יהודי.

מרכיבי ההגדרה של המושג "יהודי"

להגדרת מיהו יהודי יש חמישה מרכיבים בסיסיים:
בלעדיות, לידה כיהודי, גיור, תודעה יהודיתישראליות.

חילוקי הדעות מתמקדים במשקל שיש לתת לכל אחד מהמרכיבים השונים; בעיקר בשאלה אם הוא מהווה תנאי הכרחי (תנאי שחייב להתקיים) או תנאי מספיק (תנאי שמספק את דרישות ההגדרה), ואם כן, איך ליישם אותו הלכה למעשה?

בלעדיות היא תנאי הכרחי החל על כל יהודי. יהודי אינו יכול להיות בן דת אחרת. זוהי התשתית המונחת בבסיס כל ההגדרות של "יהודי". בלעדיות היא תנאי הכרחי, אבל לא תנאי מספיק. לצורך הגדרת אדם כיהודי נדרשים תנאים נוספים.

לידה כיהודי
היא תנאי מספיק. מי שנולד יהודי הוא יהודי (בתנאי שאינו בן דת אחרת). מוסכם שיהדות האם הביולוגית מספיקה לקביעת יהדות, אבל האם גם מי שאביו הביולוגי יהודי, ואמו הביולוגית היא לא יהודיה, הוא יהודי?


גיור הוא תנאי מספיק. מי שהתגייר ליהדות בהליך תקף, הוא יהודי (בתנאי שאינו בן דת אחרת). אבל יש מחלוקת לגבי הסמכות הרבנית הרשאית לבצע את הגיור. המחלוקת, המוכרת יותר כ"סוגיית הגיור כהלכה", מתמקדת בשאלה מי רשאי לבצע גיור? האם הסמכות לגייר צריכה להיות נתונה באופן בלעדי בידי הרבנות האורתודוקסית? או האם יש להכיר גם בגיורים המתבצעים על-ידי רבנים לא-אורתודוקסיים?

תודעה יהודית היא הזדהות מודעת של היחיד עם העם היהודי, תוך תחושת שייכות ושותפות גורל. האם תודעה יהודית היא תנאי להגדיר אדם כיהודי? אם כן, האם היא תנאי הכרחי או האם היא תנאי מספיק? ואיך מזהים תודעה יהודית בפועל?

ישראליות היא חיים במדינת ישראל כיהודי. האם מי שחי במדינת ישראל, מזדהה עימה, ומרגיש שייך לעם היהודי, הוא יהודי, גם אם נולד להורה לא יהודי ולא התגייר בהליך פורמלי? אם כן, האם ישראליות היא תנאי מספיק?

שבעה מאפיינים של היחיד

חמשת מרכיבי ההגדרה יוצרים שבעה תנאים לאפיון היחיד:

(1) בלעדיות: מי שאין לו דת אחרת.
(2) לידה - אם יהודיה: מי שנולד לאם יהודיה.
(3) לידה - אב יהודי (ואם לא-יהודיה): מי שנולד לאב יהודי ולאם לא-יהודיה.
(4) גיור: אורתודוקסי: מי שהתגייר בגיור אורתודוקסי.
(5) גיור לא-אורתודוקסי: מי שהתגייר בגיור לא-אורתודוקסי.
(6) תודעה יהודית: מי שמגדיר את עצמו כיהודי (בין אם הוא חי בישראל ובין אם הוא חי בתפוצות) .
(7) ישראליות: מי שמגדיר את עצמו כיהודי וחי בישראל.

עשרה מודלים

היחסים הלוגיים בין שבעת התנאים יוצרים עשרה מודלים להגדרת "יהודי". שמות המודלים ניתנו לצורך זיהוי, ואין להם משמעות ערכית. מאחר ותנאי 1 משותף לכל המודלים, ההבדל בין המודלים בא לידי ביטוי בצירופים השונים של תנאים 7-6-5-4-3-2.


[1] מודל הלכתי-אורתודוקסי
יהודי הוא מי שאין לו דת אחרת (תנאי 1),
והוא נולד לאם יהודיה (תנאי 2) או התגייר בגיור אורתודוקסי (תנאי 4).
תמונה זמנית 
  אם יהודיה
תמונה זמנית
גיור אורתודוקסי

[2] מודל ההורה היהודי
יהודי הוא מי שאין לו דת אחרת (תנאי 1),
והוא נולד לאם יהודיה (תנאי 2) או לאב יהודי (תנאי 3) או התגייר בגיור אורתודוקסי (תנאי 4).
 תמונה זמנית 
אב יהודי
 
תמונה זמנית 
אם יהודיה
תמונה זמנית 
גיור אורתודוקסי

[3] מודל הגיור
יהודי הוא מי שאין לו דת אחרת (תנאי 1),
והוא נולד לאם יהודיה (תנאי 2) או התגייר בגיור אורתודוקסי (תנאי 4) או בגיור לא-אורתודוקסי (תנאי 5).
תמונה זמנית 
אם יהודיה
תמונה זמנית 
גיור אורתודוקסי
תמונה זמנית 
גיור לא-אורתודוקסי

[4] מודל דתי לא-אורתודוקסי
יהודי הוא מי שאין לו דת אחרת (תנאי 1),
 והוא נולד לאם יהודיה (תנאי 2) או לאב יהודי (תנאי 3) או התגייר בגיור אורתודוקסי (תנאי 4) או בגיור לא אורתודוקסי (תנאי 5).
 תמונה זמנית 
אב יהודי
 
תמונה זמנית 
אם יהודיה
תמונה זמנית 
גיור אורתודוקסי
תמונה זמנית 
גיור לא-אורתודוקסי

[5] מודל הומניסטי
יהודי הוא מי שאין לו דת אחרת (תנאי 1), והוא מגדיר את עצמו כיהודי (תנאי 6).
תמונה זמנית
תודעה יהודית
 

[6] מודל אורתודוקסי-תודעתי
יהודי הוא מי שאין לו דת אחרת (תנאי 1),
 והוא נולד לאם יהודיה (תנאי 2) או התגייר בגיור אורתודוקסי (תנאי 4), והוא מגדיר את עצמו כיהודי (תנאי 6).
תמונה זמנית 
  אם יהודיה
תמונה זמנית
גיור אורתודוקסי
 תמונה זמנית
תודעה יהודית
 

[7] מודל דתי-תודעתי
יהודי הוא מי שאין לו דת אחרת (תנאי 1),
והוא נולד לאם יהודיה (תנאי 2) או לאב יהודי (תנאי 3) או התגייר בגיור אורתודוקסי (תנאי 4) או בגיור לא אורתודוקסי (תנאי 5), והוא מגדיר את עצמו כיהודי (תנאי 6).
 תמונה זמנית 
אב יהודי
 
תמונה זמנית 
אם יהודיה
תמונה זמנית 
גיור אורתודוקסי
תמונה זמנית 
גיור לא-אורתודוקסי
 תמונה זמנית
תודעה יהודית
 

[8] מודל משלים I: הלכתי-אורתודוקסי והומניסטי
יהודי הוא מי שאין לו דת אחרת (תנאי 1),
והוא נולד לאם יהודיה (תנאי 2)] או התגייר בגיור אורתודוקסי (תנאי 4), או מגדיר את עצמו כיהודי (תנאי 6).
תמונה זמנית 
  אם יהודיה
תמונה זמנית 
גיור אורתודוקסי
 תמונה זמנית
תודעה יהודית
 

[9] מודל משלים II: דתי וישראלי-הומניסטי
יהודי הוא מי שאין לו דת אחרת (תנאי 1),
והוא נולד לאם יהודיה (תנאי 2) או לאב יהודי (תנאי 3) או התגייר בגיור אורתודוקסי (תנאי 4) או בגיור לא אורתודוקסי (תנאי 5), או חי בישראל כיהודי ישראלי (תנאי 7).
 תמונה זמנית 
אב יהודי
 
תמונה זמנית 
אם יהודיה
תמונה זמנית 
גיור אורתודוקסי
תמונה זמנית 
גיור לא-אורתודוקסי
תמונה זמנית
ישראליות

[10] מודל כוללני
יהודי הוא מי שאין לו דת אחרת (תנאי 1),
 והוא נולד לאם יהודיה (תנאי 2)] או לאב יהודי (תנאי 3) או התגייר בגיור אורתודוקסי (תנאי 4) או בגיור לא אורתודוקסי (תנאי 5), או מגדיר את עצמו כיהודי (תנאי 6).
 תמונה זמנית 
אב יהודי
 
תמונה זמנית 
אם יהודיה
תמונה זמנית 
גיור אורתודוקסי
תמונה זמנית 
גיור לא-אורתודוקסי
 תמונה זמנית
תודעה יהודית
 

המודל הנבחר
עשרה מודלים של 'יהודי':
[1] הלכתי-אורתודוקסי, [2] ההורה היהודי, [3] הגיור, [4] דתי לא-אורתודוקסי, [5] הומניסטי,
[6] אורתודוקסי-תודעתי, [7] דתי-תודעתי, [8] הלכתי-אורתודוקסי והומניסטי, [9] דתי וישראלי-הומניסטי, [10] כוללני.

בערבו של יום, בחירה במודל האחד, המייצג את עמדתך, כרוכה בהכרעות ערכיות-אידיאולוגיות.
 
גישה דתית תמקד, בהתאמה, את הבחירה במודל [1], [2], [3], או [4].
ואילו גישה הומניסטית (הכוללת את מרכיב התודעה היהודית) תוביל, בהתאמה, לבחירה במודל [5)], [6], [7], [8], [9] או [10].
גישה הומניסטית, הרואה בתודעה יהודית תנאי מספיק להגדרת יהודי, תתמקד במודלים [5], [8], [9] או [10]. 
גישה המשלבת בין הפן הדתי לבין הפן ההומניסטי, בבחינת שני פנים בסיסיים והכרחיים של יהודי תתמקד במודלים [6] ו-[7].
מבין שני המודלים האלה, מודל [7] מייצג גישה פלורליסטית, וזהו גם המודל הנבחר שלי (ח.צ.).

מהו המודל הנבחר שלך?
 

תשרי תשס"ח - ספטמבר 2007
כל הזכויות שמורות לד"ר חיים צינס, ירושלים 2006.
חיים צינס, הגנה 26, ירושלים, 97852; טל. 02-5816705  
chaim.zins@gmail.com
 Copyright 
Dr. Chaim Zins, Jerusalem, 2006. All rights reserved
Chaim Zins, Knowledge Mapping Research, 26 Hahaganah St. Jerusalem, 97852 Israel.  Tel/Fax: 972-2-5816705