ראשי  אודות  תנאי שימוש  יצירת קשר


תנאי שימוש וזכויות יוצרים
השימוש באתר ובכל הפרוייקטים המתארחים בכתובת הדומיין www.success.co.il כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

בתקנון זה: "תכנים" - הם כל טקסט (מלל), תמונה ו/או קול, הכלול  באתר, לרבות המבנה של האתר ושל הפרוייקטים השונים הכלולים בו. שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות מנהלת האתר, ובין אם הוא בבעלות צד ג', המאפשר למנהלת האתר זכות שימוש בו.

תקנון זה מוסיף על יתר התקנונים הפרטניים המופיעים באתר. במקרה של סתירות או אי התאמות בין תנאי תקנון זה לבין תנאי התקנונים הפרטניים האמורים, יגבר האמור בתקנונים הפרטניים על האמור בתקנון כללי זה בכל הקשור לשירותים. האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

השימוש באתר

השימוש באתר אינטרנט זה מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות המנהלת, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המנהלת בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

אתר זה מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהמנהלת. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה ובפרוייקטים הקשורים אליו והכלולים בו.

המנהלת רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המנהלת בקשר לכך.

המנהלת אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשביה או למחשבי ספקיה. המנהלת אינה אחראית לנזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת מהאתר ואליו. המנהלת לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

המנהלת לא מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל ו/או מיהמן, מלא או עדכני, והיא לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. המנהלת אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מבלי לגרוע מן האמור, המנהלת אינה אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

לתשומת לבך, האתר מנוהל ונבדק במטרה להביא לך מידע אמין ובדוק. מנהל האתר, ד"ר חיים צינס, הוא מידען מקצועי. עם זאת, השימוש באתר לא בא להחליף ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא. כל המידע הכלול באתר מובא כשירות לציבור ואינו מחליף בשום צורה ייעוץ רפואי, משפטי, או מקצועי.
לשימת לבך, והמנהלת שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר בדף זה.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות למנהלת בכתובת chaim.zins@gmail.com. המנהלת תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

תכנים המפורסמים באתר  על ידי גולשים ומנהלת האתר

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר, אך כך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:

תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום או לפרוייקט הרלבנטי.

המנהלת רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

התכנים שתמסור לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, ומנהלת האתר אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, המנהלת לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

המנהלת לא תישא בכל אחריות לגבי התכנים הנמצאים באתר, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

עליך לדעת, שבמשלוח תכנים לפרסום באתר, הנך מקנה למנהלת רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום באתר זה.

עליך לדעת, כי כל מידע שתמסור לפרסום באתר זה יהא גלוי לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. על כן, עליך לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה במסירת פרטים אישיים ובמשלוח חומר לפרסום באתר.

המנהלת ממליצה לנהוג משנה זהירות לגבי התכנים המתפרסמים באתר. המידע המתפרסם באתר זה הוא בגדר שירות לציבור בלבד, ואינו בא להחליף בשום צורה שהיא ייעוץ מקצועי פרטני עם מומחים (משפטנים, רופאים, וכיוצא באלה). ולכן, מנהלת האתר אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות - ישירות ועקיפות - של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

כל הקישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם הם שירות לציבור בלבד. למנהלת האתר אין שליטה על האתרים האלה ועל התכנים המופעים בהם. ולכן, מנהלת האתר אינה אחראית לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים שמצאים בהם, ו/או לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים אלה.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט הזה והפרוייקטים שלו הם של ד"ר חיים צינס. אין  להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהתכנים, לרבות העיצובים, ומפות הידע הכלולים בו, ואין ליישם את המודלים המוצגים בו, באתרי אינטרנט, תוכנות מחשב, ו/או בכל צורה מודפסת שהיא, בלא קבלת הסכמה מפורשת בכתב ומראש מד"ר חיים צינס.

לתשומת לבך, באתר מתפרסמים תמונות, טקסטים ותכנים שונים. מנהלת האתר עושה כל מאמץ שלא להפר זכויות יוצרים של אחרים. למיטב ידיעתנו, כל התכנים באתר, לרבות תמונות וטקסטים, שלא שייכים למנהלת האתר או לד"ר חיים צינס, נלקחו ממקורות חופשיים (copyright free), ברישיון מסוג של Creative Commons או בהתאם לכללים שקבעו הבעלים הרשמיים של החומרים השונים. אין להעתיק ולהשתמש בחומרים אלה ללא קבלת רשות מפורשת וחוקית מבעלי הזכויות המקוריים של החומרים השונים. כל הפרה של זכויות קניין רוחני ע"י בעלי האתר (אם תתגלה כזה בעתיד, נעשית בתום לב). ולכן, אם יש לך שאלה, טענה, או תביעה על הפרת זכויות יוצרים, וקניין רוחני, אנא פנה מיידית ישירות למנהלת האתר, ואנו נסדיר את העניין.

על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום באתר נשארות בבעלותך. עם זאת, עליך להישמר, שלא למסור למנהלת האתר תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום באתר, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומם באתר. במסירת תוכן לפרסום באתר, הנך מקנה למנהלת האתר רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת, ובכל מכשיר קצה.

על הסכם זה, כמו גם על הוראות כל התקנונים ותנאי השימוש האחרים המופיעים באתר, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים.

הרצאות לשוחרי תרבות וידע, אנשי חינוך ואקדמיה
   
מהי יהדות - מיהו יהודי - מפת ידע של היהדות - 10 עמודי הידע האנושי
 ינואר 2012
כל הזכויות שמורות לד"ר חיים צינס, ירושלים 2012.
חיים צינס, הגנה 26, ירושלים, 97852; טל. 02-5816705  
chaim.zins@gmail.com