ראשי  אודות  תנאי שימוש יצירת קשר


יהדות: מהות ותוכן - מפות ידע - רציונאל


 

 מפה  עץ נושאים (פורטל אנציקלופדי)
רציונאל תיאורטי

מושא המחקר מוקד בסיס תוכן
תחום הידע בסיס תיאורטי יסודות היבטים תיאורטיים, מתודולוגיים, ותיווכיים (מידעניים ומוזאולוגיים) של חקר היהדות והצגתה. 
היהדות
(העם היהודי
ומורשתו התרבותית*)
מהות
(דת, תרבות**, חברה)
דת היבטים דתיים-רוחניים של היהדות.
תרבות** מחקר, הגות ומחשבה יהודית, ואמנויות.
חברה היבטים חברתיים של העם היהודי.
הקשר 
(מקום וזמן)
גיאוגרפיה היבטים גיאוגרפיים ודמוגרפיים של הפזורה היהודית.
היסטוריה היבטים היסטוריים של העם היהודי.
תרבות* יהודית במובן הרחב כוללת את כל הפעילויות והיצירות הייחודיות המאפיינות את העם היהודי.
תרבות** יהודית במובן הצר כוללת הגות ואמנות יהודית

מבנה כללי. מפת הידע של היהדות מורכבת משישה בסיסים (יסודות, דת, תרבות, חברה, היסטוריה וגיאוגרפיה). סדר הבסיסים במפה מבוסס על חלוקת תחום היהדות לשני חלקים כלליים, בהתאם למושא המחקר של כל אחד מהם. החלק האחד, הכולל את הבסיס הראשון, יסודות, עוסק בתחום הידע של היהדות עצמו. הוא מתמקד, בין היתר, בהגדרת התחום ("מהי יהדות?"), בקביעת גופי הידע הדיסציפלינאריים המרכיבים אותו, בשיטות מחקר, ובדרכים לתעד אותו ולשפר את נגישותו לציבור. החלק השני, הכולל את יתר חמשת הבסיסים, עוסק באופן ענייני ביהדות עצמה, על ריבוי הפנים שלה.

יסודות. יסודות עוסק במטא-ידע של תחום היהדות (כלומר ידע על תחום הידע עצמו). הוא כולל שלושה תחומי-ידע, חקר היהדות, מידענות יהודית, ומוזיאולוגיה יהודית. חקר היהדות הוא תחום, המוגדר כאן לראשונה. הוא עוסק בהיבטים התיאורטיים, המתודולוגיים וההיסטוריים של חקר היהדות. מידענות יהודית עוסק בשימור, והנגשת מדעי היהדות בארכיונים, ספריות, ומדיה דיגיטאלית. מוזיאולוגיה יהודית עוסק בהצגת המורשת התרבותית בתצוגות ובמוזיאונים יהודיים.

יהדות. החלק המרכזי של המפה מורכב, כאמור, מחמישה בסיסים (דת, תרבות, חברה, היסטוריה וגיאוגרפיה). הוא עוסק במיפוי הידע על היהדות, כתופעה תרבותית רבת פנים. בבסיסו מונחת התפיסה, שיהדות היא כלל העם היהודי ותרבותו. למושג "יהדות" יש כאן שתי משמעויות: כלל העם היהודי לדורותיו, והמורשת התרבותית של העם היהודי. המושג "מורשת תרבותית" מובן כאן במשמעות רחבה, הכוללת את מכלול הפעילות והיצירתיות הייחודית, המאפיינת את העם היהודי. שתי המשמעויות של המושג "יהדות" (כלל העם היהודי לדורותיו ומורשתו התרבותית) משתקפות בחמשת הבסיסים.

חמשת הבסיסים מתחלקים לשתי קבוצות, מהות והקשר (קונטקסט). בקבוצה מהות יש שלושת בסיסים. הם עוסקים בשלושת המרכיבים המכוננים של היהדות, דת, תרבות וחברה. דת עוסק בהיבטים הדתיים-רוחניים של היהדות. תרבות עוסק בהגות יהודית, לשון, ספרות ואמנויויות יהודיות. הוא כולל פילוסופיה יהודית לצד אמנות יהודית, מוזיקה יהודית וארכיטקטורה יהודיתחברה עוסק בהיבטים החברתיים של העם היהודי. בקבוצה הקשר יש שני בסיסים. הם עוסקים במאפייני מקום (גיאוגרפיה) וזמן (היסטוריה), המגדירים את ההקשר של היהדות כתופעה אנושית-חברתית.

תרבות. המושג "תרבות" מיושם במפה בשתי משמעויות שונות, רחבה* וצרה**. תרבות*, במובן הרחב, כוללת את כל הפעילויות והיצירות הייחודיות המאפיינות קבוצות אנושיות. יהדות היא תרבות*, במובן הרחב של המילה, משום שהיא כוללת את כל הפעילויות והיצירות, הייחודיות, המאפיינות את העם היהודי. תרבות**, במובן הצר, מתייחסת לחשיבה אנושית (הגות) ואמנויות. הבסיס השלישי, תרבות**, מתמקד בהיבט המצומצם הזה של היהדות. אפשר לסכם ולומר, שהיהדות היא תרבות* (במובן הרחב). לתרבות* (במובן הרחב) היהודית יש פנים רבות. אחת מהן היא תרבות** (במובן הצר).

 כפילויות. מבנה המפה מזמן כפילויות וחפיפות אפשריות בין החלקים השונים.
כך, לדוגמא, אפשר לטעון שדת, תרבות וחברה מתרחשות במרחב וזמן. ולכן, שני הבסיסים  גיאוגרפיה והיסטוריה הן מיותרות. אפשר גם לטעון שכל אחד משלושת הבסיסים דת, תרבות, וחברה הוא כוללני ומקיפף את שני הבסיסים האחרים. כלומר, המושג "דת", במובן הרחב, כולל גם היבטים תרבותיים וגם היבטים חברתיים. המושג "תרבות" כולל גם היבטים דתיים וגם היבטים חברתיים, והמושג "חברה" כולל גם היבטים דתיים וגם היבטים תרבותיים. במהלך פיתוח המפה נדונו הסוגיות הללו בהרחבה (ראה דיון מפורט בספר "מפת ידע של היהדות: סוגיות, עקרונות, השלכות"). 

אין כפילויות בין ששת הקטגוריות העיקריות של המפה (יסודות, דת, תרבות, חברה, היסטוריה וגיאוגרפיה). ששת הקטגוריות הן ממצות (כלומר, מקיפות את כל ההיבטים השונים של היהדות) ומוציאות זו את זו (כלומר, אין ביניהן כפילויות וחפיפות).

מיון מושגים ותחומי-ידע. חלק מהמושגים (כגון "פסח", "ברית מילה", "צדקה") ותחומי-הידע (כגון "בלשנות", מופיעים במפה ביותר מקטגוריה אחת. הכפילות נובעת מהעובדה ש
כמעט לכל תופעה יהודית יש יותר מהיבט רלבנטי אחד. כך, לדוגמא, לחג הפסח יש היבטים דתיים (איסור אכילת חמץ), היבטים תרבותיים (שירי החג), היבטים חברתיים (מפגש משפחתי), היבטים גיאוגרפיים (אביב בחצי הכדור הצפוני, וסתיו בחצי הכדור הדרומי), והיבטים היסטוריים (חג הפסח בגטו ורשה). גם לשפה יש שתי פנים, פן תרבותי ופן חברתי. שפה היא כלי שבאמצעותו היחיד מבטא את היצירתיות שלו, אבל היא נוצרת ומעוצבת בקונטקסט חברתי. ולכן, בלשנותמופיעה במפה בשני בסיסים, תרבות וחברה

שיטתיות ותאימות. 
המפה היא שיטתית, משום שהקטגוריות שלה הן ממצות (מקיפות את כל ההיבטים השונים של היהדות) ומוציאות (מקיפות את כל ההיבטים השונים של היהדות). המפה תואמת את מבנה הידע של היהדות, משום שכל אחד מכ-70 תחומי הידע, שאנו כוללים בתחום היהדות, מופיע במפה לפחות במקום אחד. העובדה שמקצת מהתחומים מופיעים בכמה קטגוריות לא מבטלת את תאימות (אדקווטיות) המפה, אלא מלמדת על ריבוי הפנים של היהדות.

מדעי היהדות. לצד המבנה הבסיסי, המונה שישה בסיסים וכ-30 קטגוריות, מופו תחומי-הידע (fields), המרכיבים את תחום היהדות. המיפוי כולל - נכון לעת הזו (אוקטובר 2006) - כ-70 תחומים. כל תחומי הידע האלה שייכים לקטגוריה כללית אחת - "מדעי היהדות".

מאפיינים ייחודיים. למפה יש שלושה מאפיינים ייחודיים:
 
(1) מבנה המפה הוא ייחודי. המפה מורכבת משישה בסיסים בסדר הבא: יסודות (מטא-ידע) - דת, תרבות, חברה (מהות היהדות) - גיאוגרפיה, היסטוריה (הקשר: מקום וזמן).

(2) ההבחנה בין הקטגוריות של המפה (לדוגמא: תיאוריה) לבין תחומי-הידע המיוצגים בה (לדוגמא: פילוסופיה יהודית) הוא ייחודי. במפה יש שישה בסיסים. כל אחד מהם מחולק לקטגוריות רלבנטיות, ובסה"כ יש  כ-30 קטגוריות. שלושים הקטגוריות מייצגות כ-70 תחומים. אם נדמיין שמפת הידע היא ספריה, נוכל לומר שבספריית הידע של היהדות יש  שישה ארונות, 30 מדפים , ואוסף של 70 ספרים. 

(3) המודל 'תיאוריה - מימוש'. למפה יש מבנה אחיד של 'תיאוריה (theory) ומימוש (embodiment)'. הוא בא לידי ביטוי ברמת המפה [יסודות (תיאוריה) - דת, תרבות, חברה, גיאוגרפיה, היסטוריה (מימוש)]; ברמת הבסיס [הקטגוריה הראשונה בכל אחד מששת הבסיסים היא תיאוריה] וברמת התחום [בכל תחום-ידע יש מרכיב תיאוריה לצד מרכיבים תכניים-עניניים].    

הרצאות לשוחרי תרבות וידע, אנשי חינוך ואקדמיה
   
מהי יהדות - מיהו יהודי - מפת ידע של היהדות - 10 עמודי הידע האנושי
 פורום אקדמי

חשון תשס"ח - נובמבר 2007
כל הזכויות שמורות לד"ר חיים צינס, ירושלים 2006.
חיים צינס, הגנה 26, ירושלים, 97852; טל. 02-5816705  
chaim.zins@gmail.com
 Copyright 
Dr. Chaim Zins, Jerusalem, 2006. All rights reserved
Chaim Zins, Knowledge Mapping Research, 26 Hahaganah St. Jerusalem, 97852 Israel.  Tel/Fax: 972-2-5816705