מיפוי ידע

מיפוי ידע

Select your language

עץ הדעת

  2. על-טבעיות 

2.1 תאוריה

מדעי הדתותפילוסופיה של הדתסוציולוגיה של הדתאנתרופולוגיה של הדת / פסיכולוגיה של הדת / היסטוריה של הדתות / דת השוואתיתתאולוגיה 
2.2 מיסטיקה
לימודי מיסטיקה ורוחניות
2.3 דתות
2.3.1 דתות אברהמיות
יהדות | נצרותאסלאם 
2.3.2 דתות הודיות (דְהַרמיות)
הינדואיזם | בודהיזםג'ייניזםסיקיזם
2.3.3 דתות מזרח אסיה
קונפוציאניזם | טאואיזם | שינטו
2.3.4 דתות אירניות 
זורואסטריות
2.3.5 דתות אתניות
הדת הסינית העממיתשמאניזם קוראני | וודו | דת בנטו 
2.3.6 דתות חדשות 
הדת הבהאית  | סיינטולוגיה | קאו דאי
2.3.7 דתות עתיקות
דתות פרהיסטוריותדתות מסופוטמיה | דת מצרים העתיקה | דת יוון העתיקה | דת המאיה | דת האצטקים | דת האינקה


2.1 תאוריה
   מטא-ידע של חקר העל-טבעיות

  • 
מדעי הדתות (W) (EW)
    חקר אקדמי של דתות ודתיות
 
   
פילוסופיה של הדת (W) (EW)
      חקר המושגים והרעיונות בבסיס דת ודתיות

   סוציולוגיה של הדת (W) (EW)
      חקר ההיבטים החברתיים של הדתות 

   אנתרופולוגיה של הדת (W) (EW)
      חקר הפן התרבותי אנושי של הדתות  

   פסיכולוגיה של הדת (W) (EW)
      חקר הפן הפסיכולוגי של דתות ודתיות

   היסטוריה של הדתות (W) (EW)
      חקר תולדות הדתות 

   דת השוואתית (W) (EW)
      חקר השוואתי של עקונות ומנהגים דתיים 

  תאולוגיה (W) (EW)
    חקר דתות במבט דתי-אמוני
    (ע"ע הדתות השונות בקט. 2.3)

2.2 מיסטיקה (W) (EW)
       ידע אקדמי | ידע אמוני ומעשי
 

   • לימודי מיסטיקה ורוחניות (W) (EW)
    חקר אקדמי של תופעות שמעבר לעולם החושי

2.3 דתות (W) (EW)
     חקר דתות ותנועות רוחניות

 2.3.1 דתות אברהמיות (W) (EW)
           דתות המזוהות עם אלוהי אברהם

    יהדות (W) (EW)

    נצרות (W(EW)

   • אסלאם (W(EW)

 2.3.2 דתות הודיות (דְהַרמיות)(W(EW)
           דתות שמקורן בתת-היבשת ההודית

    הינדואיזם (W(EW)

   
 בודהיזם (W(EW)

    ג'ייניזם (W(EW)


    סיקיזם (W(EW)

 2.3.3 דתות מזרח אסיה
           דתות שמקורן במזרח אסיה

   • 
קונפוציאניזם (W(EW)


   • 
טאואיזם (W(EW)


   • 
שינטו (W(EW)

 2.3.4 דתות אירניות 
          דתות שמקורן באירן

   • 
זורואסטריות (W(EW)

 2.3.5 דתות אתניות
           דתות המשותפות לקבוצות אתניות 

   • 
הדת הסינית העממית (W(EW)


   • 
שמאניזם קוראני (EW)


   • 
וודו (W(EW)


   • 
דת בנטו (EW)

 2.3.6 דתות חדשות (W) (EW)
           דתות, קבוצות רוחניות וכתות חדשות 

   • 
הדת הבהאית (W(EW)

   סיינטולוגיה
 (W) (EW)


   • 
קאו דאי (W(EW)

 2.3.7 דתות עתיקות
           דתות קדומות שחלפו מהעולם

   • 
דתות פרהיסטוריות 
(EW)

   • 
דתות מסופוטמיה (W(EW)


   • 
דת מצרים העתיקה (EW)


   • 
דת יוון העתיקה (W(EW)


   • 
דת המאיה (W(EW)

   • דת האצטקים (W(EW)

   • דת האינקה (W(EW)


עמוד העל-טבעיות

עמוד העל-טבעיות
 עוסק בחקר העל-טבעיות. על-טבעיות הוא כל "דבר" שמעבר ליקום שניתן לתפיסה באמצעות החושים. הוא כולל תחומים העוסקים בדת ודתיות, בתנועות רוחניות ובמיסטיקה.

2.1 

מדעי הדתות
הוא שם כללי למחקר אקדמי של דת ודתיות בגישה חילונית נייטראלית.

2.2 

לימודי מיסטיקה ורוחניות
 הוא שם כללי למחקר אקדמי של מיסטיקה ורוחניות בגישה חילונית נייטראלית. 
מיסטיקה דתית נחקרת במסגרת לימודי הדתות הרלבנטיות. 


2.3

דתות ומערכות רוחניות. הקטגוריה כוללת תחומי ידע המתמקדים בחקר דתות ומערכות רוחניות. לפי הערכות מומחים יש היום מעל 4000 דתות ומערכות רוחניות; חלקן כוללות מספר קטן מאד של מאמינים. הסכמה כאן ממיינת רק את הדתות והמערכות הרוחניות העיקריות. 

קטגוריות. הדתות והמערכות הרוחניות ממוינות ל-7 קבוצות: (1) דתות אברהמיות, (2) דתות הודיות, (3) דתות מזרח אסיה, (4) דתות אירניות, (5) דתות אתניות, (6) דתות חדשות (7) ודתות עתיקות. המיון הוא לא-שיטתי מאחר ושבע תת-הקטגוריות הן ממצות (כלומר, כל אחת מ-4000 הדתות יכולה להיות מיוצגת בלפחות קטגוריה אחת), אבל הן לא מוציאות זו את זו (כלומר, יש חפיפות חלקיות בין תת-הקטגוריות). 

טקסונומיה של הדתות. הקושי לפתח מיון שיטתי נובע מחילוקי דעות בין המומחים על הגדרות המושגים "דת", "כת" ו"תנועה רוחנית". מאחר ואין הסכמה על הגדרות המושגים קשה לפתח מיון מושגי שיטתי שיהייה מקובל על כולם. כלומר, קשה לפתח מיון שיטתי מוסכם המבוסס על ניתוח פנומנולוגי של המושג "דת". ניתוח פנומנולוגי הוא ניתוח שכלי של המאפיינים המהותיים של 'התופעה (פנומנה)' דת. חשוב לציין שבספרות יש גישות שונות למיון דתות. ולכן, המיון כאן מבוסס על ניתוח אמפירי של הדתות הקיימות וזיהוי מאפיינים משותפים כגון אב מייסד (דתות אברהמיות), מוצא גיאוגרפי (דתות הודיות, דתות מזרח אסיה ודתות אירניות), בסיס אתני (דתות אתניות) ובסיס היסטורי (דתות חדשות ודתות עתיקות). במינוח מקצועי מדובר בטקסונומיה של הדתות (כלומר, הכללה העולה מניתוח הדתות הקיימות); ולא בקלסיפיקציה של הדתות (כלומר, הכללה העולה מניתוח מושגי של התופעה של דת ודתיות).